Privacyverklaring Defensa BV

Defensa BV respecteert de privacy van haar relaties. Dat zijn bezoekers van deze website, onze medewerkers en natuurlijk onze leveranciers en opdrachtgevers. Defensa BV draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • Alleen de persoonsgegevens verwerken en opvragen die nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het doel

Defensa BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Denk hierbij aan het solliciteren via onze website of dat u als medewerker bij ons in dienst bent.

 

Persoonsgegevens die Defensa BV verwerkt

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

 

Inzage, correctie en rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Defensa BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@defensa.nl

Bij een verzoek kunnen wij u vragen om u te legitimeren om gehoor te geven aan een verzoek.

 

Bewaartermijn

Defensa BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Hierbij worden de wettelijke grondslagen in acht genomen.

  

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien noodzakelijk. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het beheer van onze website en bedrijfsapplicatie;
 • Het verzorgen van administratieve taken.

Defensa BV sluit verwerkersovereenkomsten af met partijen waarmee persoonsgegevens worden gedeeld. Op deze manier is de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Beveiligingsmaatregelen

Defensa BV heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Defensa BV de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die persoonsgegevens verwerken binnen onze organisatie dienen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
 • Alle personen die persoonsgegevens verwerken zijn gescreend door middel van de aanvraag en goedkeuring van een Verklaring Omtrent Gedag (VOG) of de aanvraag en goedkeuring van de grijze pas.

Verder met betrekking tot de server en de website zijn er de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Al het verkeer met de server is beveiligd via een beveiligde verbinding.
 • De server is alleen toegankelijk met een inlogcode.
 • De server wordt 2 wekelijks geüpdate met de laatste updates en bij kritieke security updates worden direct wachtwoorden versleuteld opgeslagen en zijn niet inzichtelijk voor wie dan ook.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het emailadres: info@defensa.nl

U heeft daarnaast altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.