Algemene voorwaarden Defensa BV

 1. Definities

1.1   In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:                 

Dienstverlening

:

het door Defensa verrichten van beveiligingsdiensten, één en ander in de ruimste zin van het woord;

 “Overeenkomst

:

de overeenkomst tussen Defensa en Klant tot het uitvoeren van Dienstverlening;

Defensa

:

Defensa B.V., gevestigd te Leidschendam en kantoorhoudende te (2514JG) Den Haag, aan de Parkstraat 83, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel onder dossiernummer: 74895753;

Verzoek

:

een verzoek van een Klant tot het afnemen van de Dienstverlening, en

Klant

:

een Klant van Defensa onder een Overeenkomst.

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen opdrachten en overeenkomsten met en van Defensa, waaronder begrepen iedere Overeenkomst tot Dienstverlening.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende overeenkomsten en opvolgende overeenkomsten tussen Defensa en Klant.
  • Toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Klant wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst
  • Alle aanbiedingen en andere uitingen van Defensa zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. Defensa is nimmer verplicht Verzoeken van Klant te aanvaarden en/of uit te voeren.
  • Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt.
  • Een overeenkomst tussen Defensa en Klant komt tot stand op het moment dat Defensa een Verzoek van Klant aanvaardt, dan wel de aanvaarding van de offerte door Klant schriftelijk heeft bevestigd.

 

 1. Prijs en wanbetaling
  • De door Defensa gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die van kracht zijn op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij Defensa en Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
  • Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Defensa kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan 15% bedraagt, is Klant gerechtigd binnen acht dagen na bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel het Verzoek te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum.

 

 1. Betaling
  • Alle facturen van Defensa dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum daarvan of zo veel eerder als door Defensa zal worden aangegeven, te worden voldaan op de door Defensa aangegeven wijze zonder enig recht op korting en/of verrekening.
  • Alle kosten verbandhoudende met (het uitvoeren van) de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Klant.
  • Na het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden is Klant automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim. Defensa is alsdan gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
  • Indien Klant in verzuim is onder haar (betalings)verplichting(en), is Defensa tevens gerechtigd alle werkzaamheden die zijn verricht maar die nog niet in rekening zijn gebracht, direct te factureren en een betalingstermijn van één werkdag te hanteren. Voorts is Defensa gerechtigd zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele verdere werkzaamheden die worden verricht.
  • Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Defensa de vordering uit handen geven, in welk geval Klant tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitenrechtelijke incassokosten die Defensa moet maken ingeval van niet-tijdige betaling door Klant bedragen:
   - 15% van het verschuldigde bedrag over de eerste €2.500,00 van de vordering;
   - 10% over de volgende €2.500,00 van de vordering te vermeerderen met € 375,00;
   - 5% over de volgende €5.000,00 van de vordering te vermeerderen met € 625,00;
   - 1% over de volgende €190.000,00 van de vordering te vermeerderen met € 875,00, en
   - 0,5% over het meerdere van de vordering te vermeerderen met € 2.775,00, met een maximum van €6.775,00.
   De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00.
  • Klant is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op Defensa te verrekenen met schulden van Defensa.
  • Indien Klant het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Defensa mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.
  • Ingeval Klant een rechtspersoon is en met andere rechtspersonen verbonden is in een groep in de zin van artikel 2:24b BW, dan is zij jegens Defensa hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen van Defensa op de andere rechtspersonen met wie zij in een groep verbonden is.

 

 1. Dienstverlening Defensa
  • Defensa heeft ten aanzien van alle aan haar verstrekte opdrachten een inspanningsverplichting en géén resultaatsverplichting. Defensa zal de Overeenkomst naar beste weten en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Alle door Defensa genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen voor Dienstverlening zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend of fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen termijn brengt Defensa niet in verzuim noch levert dan ook een toerekenbare tekortkoming op. Bij overschrijding van enige termijn zal Defensa de Dienstverlening ten gunste van Klant alsnog uitvoeren.
  • Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en middelen (waaronder (hulp)materialen), waarvan Defensa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan Defensa worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Defensa zijn verstrekt, heeft Defensa het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.
  • Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan Defensa de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  • Indien en voorzover Defensa tijdens de uitvoering van de Dienstverlening strafbare feiten constateert, dan is Defensa te allen tijde gerechtigd daarvan aangifte te doen bij de bevoegde instanties, ook indien een dergelijke aangifte tot nadelige gevolgen voor Klant kan leiden.
  • Ter voorkoming van het onnodig alarmeren van overheidsinstanties, is Defensa gerechtigd te allen tijde gerechtigd de juistheid van een alarmmelding eerst bij Klant na te gaan.

 

 1. Inschakeling derden
  • Het staat Defensa steeds vrij voor de uitvoering van aan haar verleende opdrachten derden in te schakelen.
  • Bij het inschakelen van derden zal Defensa steeds zorgvuldig te werk gaan. Defensa is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Defensa gaat ervan uit en bedingt zo nodig hierbij, dat een aan haar gegeven opdrachten van haar Klant de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens haar Klant te aanvaarden.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  • De totale aansprakelijkheid van Defensa wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Defensa in voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert.
  • De aansprakelijkheid van Defensa voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Klant, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Klant worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Defensa niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de uitvoering van Dienstverlening, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Defensa.
  • Defensa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Defensa bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.
  • Aansprakelijkheid van Defensa ontstaat slechts indien Klant Defensa binnen 7 dagen nadat zij op de hoogte van de vermeende schade is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Defensa ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
  • Klant vrijwaart Defensa en haar personeelsleden van alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit werkzaamheden die Defensa verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van Defensa.
  • Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Verkoper zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

 1. Overmacht
  • Indien Defensa door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.
  • Onder overmacht van Defensa wordt verstaan elke van de wil van Defensa onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Klant wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Defensa kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Defensa. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

 

 1. Annulering

10.1 Indien Klant de Overeenkomst voorafgaande aan de uitvoering van de Diensten annuleert, dan is Defensa gerechtig annuleringskosten in rekening te brengen. Deze annuleringskosten bedragen:
(i)     bij annulering binnen 7 dagen: 25% van de bij Overeenkomst overeengekomen vergoeding;

       (ii)   bij annulering binnen 5 dagen: 50% van de bij Overeenkomst overeengekomen vergoeding;

       (iii)  bij annulering binnen 3 dagen: 75% van de bij Overeenkomst overeengekomen vergoeding, en

       (iv)   bij annulering binnen 24 uur: 100% van de bij Overeenkomst overeengekomen vergoeding.

10.2 Vergoeding door Klant van bovengenoemde annuleringskosten laat de mogelijkheid tot het instellen van een (rechts)vordering door Defensa met betrekking tot volledige vergoeding van de door Defensa geleden schade, onverlet.         

 

 1. Beëindiging en ontbinding
 •  
  • Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
  • Defensa kan de uitvoering van haar werkzaamheden zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Klant tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en), al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Defensa zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  • Indien Klant op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1 en/of 10.2 reeds prestaties ter uitvoering van de opdracht of Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij Defensa ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die Defensa voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging en/of ontbinding direct opeisbaar.
  • Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Defensa en Klant geldende rechtsbetrekkingen dan wel in deze algemene voorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Overdracht

Zonder de voorafgaande toestemming van Defensa is het Klant niet toegestaan haar rechten uit hoofde van haar rechtsbetrekking met Defensa of één of meer daaruit voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, dan wel feitelijk door derden te doen uitvoeren.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Defensa geleverde Dienstverlening, berusten bij Defensa, dan wel haar licentiegevers.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
 •  
  • Op de rechtsbetrekkingen tussen Defensa en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen Defensa en Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Den Haag.